โรงพยาบาลชะอวด เดิมเป็นสุขศาลาชั้น 2 กิ่งอำเภอชะอวด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2484 ตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด ( ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ) - ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอชะอวดเมื่อ พ.ศ. 2507 - เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2517 - ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อปีงบประมาณ 2521 - ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2523 ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ดินได้รับบริจาค จาก นายทัศน์ และนายชื่น วงศ์พลาย จำนวน 20 ไร่

ทะเบียนประวัติ

ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

J  ประวัติโรงพยาบาลชะอวด J

                โรงพยาบาลชะอวด  เดิมเป็นสุขศาลาชั้น  2  กิ่งอำเภอชะอวด  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2484  ตั้งอยู่  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด  ( ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ) 

  • - ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น  1  อำเภอชะอวดเมื่อ พ.ศ. 2507 
  • - เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2517 
  • - ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  เมื่อปีงบประมาณ  2521 
  • - ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบันเมื่อเดือนพฤษภาคม  2523  ซึ่งตั้งอยู่  ณ  ที่ดินได้รับบริจาค  จาก              นายทัศน์  และนายชื่น  วงศ์พลาย  จำนวน  20  ไร่

และได้รับงบประมาณก่อสร้างขยายเป็นโรงพยาบาล  30  เตียง  เมื่อปีงบประมาณ  2530  เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด  30  เตียงเมื่อเดือนพฤษภาคม  2531  และได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาล 60  เตียง  เมื่อเดือนเมษายน  2547  โดยใช้งบประมาณของตนเองก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน  1  หลัง  จำนวนเงิน  4.5  ล้านบาท  โดยมีนายแพทย์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตามลำดับจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ ประเภทโรงพยาบาล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายแพทย์นิมิต  มงคล สถานีอนามัยชั้น  1 นายแพทย์อนามัยอำเภอโท  หัวหน้าสถานีอนามัยชั้น  1 พ.ศ. 2507 – 2509
2 แพทย์หญิงประทิป  ศรีสุวรรณกาฬ สถานีอนามัยชั้น  1  นายแพทย์โท  หัวหน้าสถานีอนามัยชั้น  1 พ.ศ. 2510 – 2514
3    นายแพทย์อรุณ  รัตนปริคณน์ ศูนย์การแพทย์และอนามัย   ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย พ.ศ. 2515 – 2517
4 นายแพทย์ปราโมทย์  ชูดำ ศูนย์การแพทย์และอนามัย   ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย พ.ศ. 2517 – 2519
5 นายแพทย์สุรินทร์  จุติดำรงพันธ์ ศูนย์การแพทย์และอนามัย   ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย พ.ศ. 2519 – 2520
6 นายแพทย์วิทยา  เพ็ชรดาชัย ศูนย์การแพทย์และอนามัย  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย พ.ศ. 2520 – 2522
7 นายแพทย์มานิต  บูรณเกียรติศักดิ์ โรงพยาบาลชะอวด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด พ.ศ. 2522 – 2524
8 นายแพทย์ฉัตรชัย  เนืองนอง โรงพยาบาลชะอวด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด พ.ศ. 2524 – 2525
9 นายแพทย์ดิลก  ลาภานันท์ โรงพยาบาลชะอวด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด พ.ศ. 2525 – 2526
10 นายแพทย์เอกพล  พงศ์มานะวุฒิ โรงพยาบาลชะอวด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด พ.ศ. 2526 – 2528
11 นายแพทย์คำรพ  เดชรัตนวิไชย โรงพยาบาลชะอวด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด

พ.ศ. 2528 – 2532 

โดยได้ลาศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน

ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2532 – 2535

12 นายแพทย์วันชัย  ศักดิ์อิสระพงศ์ โรงพยาบาลชะอวด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด

1  พฤษภาคม  2532

–  30  พฤษภาคม  2534

13 นายแพทย์เรืองเดช  ลิ้มสันติธรรม โรงพยาบาลชะอวด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด

1  พฤษภาคม  2534

– 30  ธันวาคม  2534

14 นายแพทย์จรัส  จันทร์ตระกูล โรงพยาบาลชะอวด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด

1  พฤษภาคม  2532

–  30  พฤษภาคม  2534

15 นายแพทย์ลือชา  เพ็ชรรัตน์ โรงพยาบาลชะอวด

ตำแหน่ง  นายแพทย์  6 

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิปูน 

ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลชะอวด

กุมภาพันธ์  2536 – 2537
16 นายแพทย์ประดิษฐ์  ธรรมเวช โรงพยาบาลชะอวด

ตำแหน่ง  นายแพทย์  8  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด

พ.ศ. 2537 – 2540
17 นายแพทย์ลือชา  เพ็ชรรัตน์ โรงพยาบาลชะอวด

ตำแหน่ง  นายแพทย์  8

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด

พ.ศ. 2540-2562
18 แพทย์หญิง นฤมล ทองแก้ว โรงพยาบาลชะอวด

 แพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวนการโรงพยาบาลชะอวด

พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน
copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search